Algemene voorwaarden

Kantoor Sense Company

Algemene voorwaarden versie 1.0 2023

Sense Company B.V.

Dr. Paul Janssenweg 144

5026 RH Tilburg

Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 17263443


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop, verkoop, lease en gebruikersovereenkomsten, alle overeenkomsten van huur en verhuur alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Sense Company B.V., gevestigd te Tilburg, hierna te noemen "Sense Company”.

2. De koper c.q. huurder c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle geur apparatuur, alsmede alle aanverwante producten en materialen, in de ruimste zin des woords, die Sense Company verkoopt, verleast of verhuurt.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. Indien Sense Company op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Sense Company op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Sense Company dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.


ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1. Mondelinge afspraken binden Sense Company eerst nadat deze schriftelijk door Sense Company zijn bevestigd dan wel zodra Sense Company met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Sense Company bindend.


ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES, PRIJZEN

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Sense Company zijn 14 dagen geldig. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Sense Company het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door Sense Company gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn onder voorbehoud van type- en of drukfouten, exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sense Company niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuwe opdrachten. 

6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Sense Company hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden of modellen, alsmede opgaven van afmetingen, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Sense Company zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. De in het vorige lid genoemde voorbeelden en modellen blijven te allen tijde eigendom van Sense Company en dienen op eerste verzoek van Sense Company te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9. Sense Company heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Sense Company de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

10. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Sense Company gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door Sense Company en/of door haar ingeschakelde derden en/of toeleveranciers in werking treden dan is Sense Company gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Voor de met de afnemer gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

c. Indexatie: Sense Company heeft de mogelijkheid om jaarlijks prijzen te mogen indexeren conform prijsindex CPI 2015 = 100.


ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sense Company het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Sense Company.


ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Sense Company gewenste vorm aan Sense Company ter beschikking worden gesteld;

b. de zaken waaraan werkzaamheden dienen te worden verricht ter beschikking staan van Sense Company;

c. Sense Company op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften; 

d. de door de wederpartij aan Sense Company verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

e. de door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Sense Company hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

f. Sense Company binnen een redelijke termijn doch minimaal binnen 48 uur voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien Sense Company haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten. Mocht dit onverhoopt niet gebeuren is Sense Company gerechtigd hiervoor kosten door te berekenen;

g. Sense Company tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

h. de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d.;

i. Sense Company voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;

j. op de locatie waar Sense Company en/of de door Sense Company ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door Sense Company en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;

k. derden die - al dan niet voor het verrichten van werkzaamheden - aanwezig zijn op de locatie waar de werkzaamheden verricht worden geen schade kunnen toebrengen aan zaken van Sense Company; l. er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende risico's;

m. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van Sense Company opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Sense Company voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. Sense Company zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Sense Company tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

5. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van Sense Company bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter reparatie c.q. onderhoud en uitvoeren van elke lease overeenkomst onder het beheer van Sense Company bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.

6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Sense Company gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 


ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Sense Company haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Sense Company per transactie worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder

levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Sense Company verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.

5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Sense Company te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Sense Company zich het recht voor de zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Sense Company in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij Sense Company uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

7. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Sense Company het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Sense Company is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen.

8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

9. Sense Company is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.


ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

1. Sense Company kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Sense Company niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Sense Company gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 

3. Indien Sense Company c.q. de door haar ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is Sense Company gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Sense Company niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Sense Company met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Sense Company zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Sense Company heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Sense Company verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

5. Alle onkosten welke door Sense Company worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 8: EMBALLAGE

1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van Sense Company en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.

2. Sense Company is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. Sense Company is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht. Een en ander, mits de emballage franco geretourneerd is binnen een door Sense Company bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.

3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is Sense Company gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Sense Company kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

 


ARTIKEL 9: MEER- EN MINDERWERK

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Sense Company en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.

2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


ARTIKEL 10: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN

1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is Sense Company gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en de geïnstalleerde zaak gebruiksklaar is.

2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de zaak gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.

3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak - voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Sense Company.

4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak, hebben geen invloed op de oplevering van het door Sense Company verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.

5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Ingeval partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Sense Company is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening van Sense Company komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.

6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.


ARTIKEL 11: RECLAMES EN KLACHTEN

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken, aan Sense Company te worden gemeld.

2. Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden - dienen schriftelijk direct na ontdekking aan Sense Company te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 7 dagen na (op)levering aan Sense Company te worden gemeld.

3. Indien bovengenoemde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Sense Company kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht.

4. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

5. Sense Company dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat Sense Company ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van Sense Company indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Sense Company te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

7. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

8. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.


ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1. Sense Company kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijden- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Sense Company, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sense Company, haar directie en/of haar leidinggevend personeel. 

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Sense Company, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. 

4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Sense Company in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Sense Company hiervoor verzekerd is.

6. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Sense Company zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

7. Sense Company staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.

8. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik, normale omstandigheden en slechts waartoe de zaak is bestemd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

9. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Sense Company zich voor de eigenschappen van deze materialen op de informatie die de fabrikant van deze materialen hierover verstrekt. Zo door Sense Company geleverde materialen c.q. zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Sense Company zal de wederpartij hierover informeren.

10. Op door de wederpartij voorgeschreven materialen c.q. onderdelen e.d. en/of eerder gebruikte (2e hands) materialen c.q. onderdelen e.d., die voor de reparatie c.q. het onderhoud zijn aangewend, wordt door Sense Company geen garantie verleend.

11. De wederpartij verliest diens rechten jegens Sense Company, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Sense Company tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Sense Company strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Sense Company zijn verschaft en/of voorgeschreven;

c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Sense Company;

d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sense Company;

e. voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.


ARTIKEL 13: BEPALINGEN INZAKE HUUR EN VERHUUR VAN ZAKEN

1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen Sense Company en de wederpartij en betrekking hebbend op alle door Sense Company te huur aangeboden zaken.

2. De huurperiode, de huurprijs, eventueel de afwijkende annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.

3. Sense Company is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan. Eventuele rente over de waarborgsom wordt niet vergoed.

4. De wederpartij dient de gehuurde zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij zo snel mogelijk - maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de gehuurde zaken - aan Sense Company door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

5. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of installatiewerkzaamheden buiten de schuld van Sense Company alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

6. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.

7. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van Sense Company.

8. Defecten aan de gehuurde zaken alsmede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan Sense Company te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

9. Herstel van schade c.q. defecten mag alleen worden uitgevoerd door dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Sense Company.

10. Sense Company is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Sense Company of diens gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.

11. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in de staat zoals de gehuurde zaken door de wederpartij werden ontvangen - behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d. - en in de emballage waarin het is aangeleverd, te retourneren.

12. Indien de wederpartij niet in staat is om, om welke reden dan ook, de gehuurde zaken aan Sense Company te retourneren, is de wederpartij aan Sense Company een door Sense Company te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.

13. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door Sense Company te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Sense Company op volledige schadevergoeding.

14. De wederpartij heeft het recht om bij de inspectie na retournering van de gehuurde zaken aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer herstel van de gebreken, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals de gehuurde zaken door de wederpartij werden ontvangen - behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d.- komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander, onverminderd het recht van Sense Company op vergoeding van schade en andere kosten.

15. De wederpartij dient de gehuurde zaken gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijk risico's, zoals bijvoorbeeld schade, verlies en tenietgaan van de gehuurde zaken. Indien de gehuurde zaken verloren gaan of onherstelbare schade oplopen, is de wederpartij een door Sense Company te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.

16. Sense Company is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sense Company, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

17. De wederpartij vrijwaart Sense Company tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door Sense Company via verhuur ter beschikking gestelde zaken.

18. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Sense Company. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken onder te verhuren dan wel - al dan niet tegen betaling - aan derden in gebruik af te staan.

19. Ingeval van beslaglegging op de gehuurde zaken, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Sense Company te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van Sense Company.

20. Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor Sense Company en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.

21. De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist, op het tijdstip de wederpartij:

- in staat van faillissement wordt verklaard;

- (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

- door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

- onder curatele of bewind wordt geplaatst;

- zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;

- anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid tot diens vermogen of delen ervan verliest.


ARTIKEL 14: BETALING

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij het uitblijven van betalingen: is Sense Company gerechtigd, zonder enige aankondiging daarvan, na 30 dagen de toegang tot de geurportal blokkeren. Na 35 dagen de geurmachines uit te zetten en na 40 dagen de vordering uit handen te geven aan een daarvoor aangewezen incassobureau.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

a. zal de wederpartij aan Sense Company voor vertraging wettelijke rente verschuldigd zijn over de hoofdsom;

b. zal de wederpartij, na daartoe door Sense Company te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn € 45,-; c. heeft Sense Company het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 5,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Sense Company zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

d. Indien wederpartij, ondanks aanmaning van Sense Company niet binnen de daartoe gestelde termijn, haar vordering voldoet zal Sense Company de vordering uit handen geven aan haar gerechtsdeurwaarder. De kosten voor het inschakelen van de gerechtsdeurwaarder zijn volledig voor rekening van de wederpartij.

3. Ter keuze van Sense Company kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Sense Company bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. verhuur c.q. tot de uitvoering 

van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Sense Company het redelijke vermoeden heeft dat

er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. Dan kan Sense Company de afnemer vragen om vooraf de betaling te voldoen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Sense Company heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

7.a. Voor abonnementsbedragen (inzake lease contracten) tot € 150,- ex btw is automatische incasso voor de wederpartij verplicht. Sense Company zal hiertoe een machtigingsformulier aan de wederpartij verstrekken. Omstreeks iedere laatste werkdag van de maand zal het bedrag automatisch bij de wederpartij worden geïncasseerd.

b. Bij een mislukte incasso zal de wederpartij zelf binnen 5 dagen het openstaande gestorneerde bedrag overmaken op het bankrekeningnummer wat vermeld staat op de factuur.

 

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Sense Company is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Sense Company vervaardigde werken c.q. de door Sense Company geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door Sense Company vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Sense Company voorbehouden.

3. Door het verstrekken van gegevens aan Sense Company verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Sense Company in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Sense Company behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Sense Company heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. In geval van lease overeenkomsten blijft de geur apparatuur te allen tijde eigendom van Sense Company ook nadat de laatste termijn van de overeenkomst voldaan is. Na eventuele beëindiging van deze overeenkomst is Sense Company gerechtigd de geur apparatuur te allen tijde terug te halen.

2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

3. Ingeval Sense Company een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Sense Company vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

4. De wederpartij is verplicht Sense Company terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Sense Company heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Sense Company te bewaren.

6. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Sense Company ter inzage te geven.


ARTIKEL 17: PAND

1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Sense Company heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:

a. de zaken aan derden in onderpand te geven;

b. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;

c. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.

2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. Sense Company kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Sense Company op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.


ARTIKEL 18: RETENTIERECHT

1. Sense Company is bevoegd de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van de wederpartij die ter onderhoud c.q. reparatie onder het beheer van Sense Company vallen op te schorten indien en zolang:

a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;

b. de wederpartij de kosten van eerdere door Sense Company verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;

c. de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Sense Company niet of niet in zijn geheel voldoet.

2. Sense Company is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.


ARTIKEL 19: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Sense Company gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.


ARTIKEL 20: OVERMACHT

1. Ingeval er sprake is van overmacht is Sense Company gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Sense Company, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Sense Company.

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Sense Company tot aan dat moment na te komen.

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta verhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.


ARTIKEL 21: ONTBINDING, ANNULERING, OPZEGGING

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

b. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Sense Company een door Sense Company nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Sense Company te vergoeden. Sense Company is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen tenminste 30% van de afgesproken koop- of aannamesom c.q. tenminste 50% van de afgesproken huursom bij de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij is tevens verplicht tot afname van de reeds voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken voor zover deze niet tot de normale handelsartikelen van Sense Company behoren.

5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Sense Company ter zake.

6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

7. Alle overeenkomsten zonder opzegging worden met eenzelfde aangesloten periode stilzwijgend verlengd.

8. Voor opzegging geldt een termijn van 3 volle kalendermaanden.

 

ARTIKEL 22: WIJZIGINGSBEDING

1. Sense Company heeft de mogelijkheid om jaarlijks de Algemene Voorwaarden aan te passen. De wederpartij dient echter wel in kennis te worden gesteld van deze wijzigingen. 


ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen Sense Company en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Sense Company, door dat recht worden beheerst.

3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Sense Company de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Sense Company is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

4. Voor geschillen met de “consument” geldt dat, binnen 1 maand nadat Sense Company aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de woonplaats van gedaagde zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Sense Company gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land waar de wederpartij gevestigd is.