Privacyverklaring

Kantoor Sense Company

Privacyverklaring van Sense Company

Dit Privacy Statement is op 25-05-2018 gepubliceerd. 
Bij Sense Company streven we ernaar om uw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679, gedateerd 27 april 2016. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze producten en op onze activiteiten ten behoeve van de verkoop, marketing en uitvoering van de contracten met klanten. De verklaring is ook van toepassing op mensen die solliciteren bij Sense Company.

Wie zijn wij?

Sense Company produceert, ontwikkelt en levert geur-/aroma-aanverwante producten die de geurbeleving van fysieke ruimten van onze klanten ondersteunt. Het hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg, Nederland. Het geregistreerde kantooradres van het hoofdkantoor is Dr. Paul Janssenweg 144, 5026 RH Tilburg, Nederland. Sense Company is gegevensbeheerder en u kunt per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer): privacy@sense-company.com.

Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens over u?

 • Wanneer u gebruik maakt van onze producten.
 • Wanneer u persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, per e-mail, via sociale media of via onze websites.
 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, Sense Company-marketingpartners, openbare bronnen of sociale netwerken. We gebruiken deze gegevens uitsluitend als u deze bronnen uw toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te delen met anderen.
 • We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen als dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor privacybelangen. Voordat er gegevens worden verzameld maken we een analyse om te kunnen beoordelen of er een wederzijds belang bestaat voor u en Sense Company.

Waarom verzamelen en gebruiken we persoonlijke gegevens?

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens voornamelijk voor de uitvoering van directe verkoop, direct marketing en klantenservice. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en sollicitanten bij of medewerkers van ons bedrijf.
We kunnen uw informatie gebruiken ten behoeve van het volgende:

 • U de gevraagde marketingcommunicatie sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze producten en diensten, evenementen, activiteiten en promoties van de producten en diensten van onze partners. Deze communicatie vindt plaats op abonnementsbasis en vereist uw toestemming.
 • U informatie sturen over de producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
 • De uitvoering van directe-verkoopactiviteiten wanneer een rechtmatig en wederzijds belang is vastgesteld.
 • U voorzien van informatie over de inhoud en locatie van een evenement waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Antwoorden op een contact- of ander webformulier dat u op sense-company.com hebt ingevuld (bijvoorbeeld om een geursample of geurpilot aan te vragen).
 • Opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (klantenondersteuning, e-mails, chats of telefoontjes).
 • Toegang en diensten beschikbaar stellen die behoren tot (initieel) gebruik van de producten van Sense Company.
 • Toegang beschikbaar stellen tot onze klanten ondersteuning, geurportal, webshop en/of website.
 • Voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals orderbevestiging, factuur, automatische incasso-formulier, herinneringen en dergelijke. Het contract kan rechtstreeks met Sense Company of met een partner van Sense Company zijn gesloten.
 • U te waarschuwen bij een storing in onze dienstverlening (telefonisch of systeemberichten).
 • Contact met u opnemen om uw mening over en status van onze producten en diensten te peilen.
 • Een sollicitatie verwerken.    
 • Verbetering en ontwikkeling van onze diensten en producten.
 • Het anonimiseren of pseudonimiseren van contactgegevens ten behoeve van statistische analyse.

Onze rechtsgrondslag voor de verzameling van persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van toestemming.

De verzameling van persoonlijke gegevens op basis van toestemming van de betrokkene wordt uitgevoerd door middel van ‘Toestemmingsformulieren’ waarin de toestemming wordt gedocumenteerd die de persoon heeft gegeven. Een persoonlijke toestemming zal altijd in onze systemen zijn opgeslagen en gedocumenteerd.

Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van contracten.

We gebruiken persoonlijke informatie om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de contracten en overeenkomsten met klanten, partners en leveranciers.

Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van rechtmatig belang.

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken als dit een rechtmatig belang dient en als de privacybelangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan dit belang. Meestal hebben we, om vast te stellen of er een rechtsgrondslag voor gegevensverzameling is, een analyse gemaakt waarbij een wederzijds belang voor zowel Sense Company als de afzonderlijke persoon is vastgesteld. Deze rechtsgrondslag is primair gerelateerd aan verkoop- en marketingdoeleinden. We zullen personen altijd wijzen op hun privacyrechten en hen informeren over het doel waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen.

Welk type persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen naam, telefoonnummer, functie en e-mailadres, naast de naam en contactinformatie van u en/of uw bedrijf. We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van u hebben ontvangen via servicegerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten en e-mails. Via onze websites kunnen we IP-adressen, browser data en op de site ondernomen activiteiten verzamelen.

Als u bijvoorbeeld reviews plaatst op een door ons beheerde website, kan deze informatie worden gelezen door iedereen die toegang heeft tot de website en worden gebruikt voor doeleinden waarover Sense Company en u geen enkele controle hebben. Daarom is Sense Company niet verantwoordelijk voor de informatie die u op door Sense Company beheerde websites plaatst.

Als u solliciteert bij Sense Company, verzamelen we de gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure.

Als u gebruik maakt van een online geursysteem van Sense Company verzamelen we accountgegevens, gebruiks- en statushistorie en systeeminstellingen.
Sense Company verzamelt of verwerkt geen specifieke categorieën persoonlijke gegevens, zoals bekende unieke identificatiemiddelen of gevoelige persoonlijke gegevens.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we uw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.
Dit houdt in dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na uw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden, maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens

U beschikt over de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens:

 • U hebt het recht een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die Sense Company van u heeft.
 • U hebt het recht Sense Company te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.
  • Als u een klant of een partner bent en een profiel hebt geregistreerd op onze webshop, kunt u uw gebruikersprofiel bijwerken door u aan te melden met uw account en uw profiel bij te werken.
  • Als u een klant of een partner bent en de Sense Company Geurportal gebruikt, kunt u uw gebruikersprofiel bijwerken door een email te sturen naar privacy@sense-company.com
 • U hebt het recht te vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens wanneer Sense Company deze gegevens niet meer hoeft te behouden.
 • U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. U kunt bijvoorbeeld uw toestemming voor de ontvangst van e-marketingcommunicatie intrekken:
  • Als u uw toestemming voor e-marketing wilt intrekken, kunt u gebruikmaken van de afmeldlink die is opgenomen in onze communicatie. Houd er rekening mee dat u mogelijk nog steeds systeemberichten en administratieve communicatie van Sense Company, zoals opdrachtbevestigingen, systeemberichten en meldingen over activiteiten binnen uw account, kunt ontvangen.
 • U hebt het recht Sense Company te vragen u uw persoonlijke gegevens te verstrekken en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks door te geven (in een overdraagbaar formaat) aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract.
 • U hebt het recht te vragen om beperking van verdere gegevensverwerking, ingeval van een geschil in verband met nauwkeurigheid of verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, ingeval de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of direct marketing.

U kunt uw vragen over uw privacyrechten verzenden naar privacy@sense-company.com.

Het gebruik van cookies en bakens

We gebruiken cookies en webbakens (informatie over websitenavigatie) om informatie te verzamelen over uw navigatie en gebruiksvoorkeuren op de websites van het bedrijf. Informatie over websitenavigatie omvat standaardinformatie van uw webbrowser, zoals het browsertype en de browsertaal, uw IP-adres (Internet Protocol) en de uitgevoerde acties op de websites van het bedrijf, zoals de bekeken pagina's en de koppelingen waarop is geklikt.

Deze informatie wordt gebruikt om websites efficiënter te laten functioneren, om bedrijfs- en marketinginformatie te leveren aan de eigenaren van de site en om persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals browsertype en besturingssysteem, opgevraagde pagina, gevolgd pad door de site, domein van ISP, enz. om een beter begrip te krijgen van het gebruik van een website door bezoekers. Cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons om de website aan te passen aan uw persoonlijke behoeften, maar ook om veiligheidsbedreigingen en misbruik te detecteren en voorkomen. Als ze zelfstandig worden gebruikt, kunnen cookies en webbakens u niet persoonlijk identificeren.

Met wie delen we uw gegevens?

We delen, verkopen, verhuren of verhandelen uw informatie met geen enkele derde zonder uw toestemming, met uitzondering van het hieronder beschrevene:

 • Externe dienstverleners die namens ons werken:

We geven eventueel uw informatie door aan onze distributeurs, agents, onderaannemers en andere gerelateerde organisaties, zodat ze u, namens ons, services kunnen aanbieden.

 • Externe productaanbieders met wie we samenwerken:

We werken nauw samen met productleveranciers van derde partijen om u een serie producten en services te kunnen bieden die voldoen aan uw aanvullende behoeften (bijvoorbeeld onze beschikbare apps in de Google Play Store en Apple App Store). Wanneer u informeert naar deze producten of deze koopt, zal de relevante productleverancier van deze derde partij uw gegevens gebruiken om u te voorzien van informatie en om zijn verplichtingen na te komen die voortvloeien uit eventueel door u afgesloten contracten met deze partij. In een aantal gevallen zullen productleveranciers van derde partijen optreden als gegevensverwerkers van uw informatie. Daarom adviseren wij dat u het privacybeleid van deze partijen leest en een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) met hen tekent. Deze productleveranciers van derde partijen zullen uw informatie met ons delen en wij zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 • In geval van wettelijke verplichting:

We zullen uw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als we, als bedrijf, redelijkerwijs vermoeden dat vrijgave noodzakelijk is om de rechten van ons bedrijf te beschermen en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven.

Gebruik van onderaannemers (verwerkers en subverwerkers)

We kunnen gebruikmaken van onderaannemers om persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. We zijn ervoor verantwoordelijk dat deze onderaannemers zich houden aan dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming door hen een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) te laten tekenen.

Als de onderaannemer persoonlijke gegevens verwerkt buiten het EU/EER-gebied, dient een dergelijke verwerking in overeenstemming te zijn met het EU-kader voor privacy, de EU-modelcontractbepalingen voor de doorgifte naar derde landen of een andere specifiek genoemde wettelijke basis voor de doorgifte van persoonlijke gegevens naar een derde land.

Als er een nieuwe onderaannemer wordt toegevoegd of er een wijziging van onderaannemer plaatsvindt die is gerelateerd aan onze services, zullen klanten hierover worden geïnformeerd in overeenstemming met onze servicevoorwaarden. Een lijst met goedgekeurde onderaannemers maakt deel uit van onze gegevensverwerkersovereenkomst (DPA). 

Wijziging van deze privacyverklaring

Sense Company behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze websites. We verzoeken u deze privacyverklaring regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze privacypraktijk met zich meebrengen, brengen we u per e-mail op de hoogte of plaatsen we een melding op onze websites voordat de wijziging van kracht wordt.

Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u ontevreden bent over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kunt u in eerste instantie contact opnemen via privacy@sense-company.com.


Als u ontevreden blijft, hebt u het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op uw nationale toezichthouder. U kunt als volgt contact opnemen met de toezichthouder:


Nederland:
Autoriteit Persoonsgegevens
autoriteitpersoonsgegevens.nl